Vedtægter for den selvejende institution Resenbrohuset

"RESENBROHUSET" er en privat, selvejende Institution, med hjemsted i Silkeborg kommune, beliggende Skellerupvej 14, Resenbro, Silkeborg.
Institutionens formål, er at opføre og administrere en ejendom med samlings- og mødelokaler, herunder at drive beværtervirksomhed med stærke drikke.
"RESENBROHUSET" skal virke som samlingssted for de foreninger der er i lokalområdet, samt i det omfang det ikke er optaget hertil, ved udlejning til private arrangementer.
§ 2.
Institutionen ejer ejendommen på matr. nr. 2 ce Skellerup by, Linå sogn. Med hensyn til institutionens aktiver og passiver henvises i øvrigt til sidste foreliggende status.
§ 3.
Institutionens drift gennemføres ved hjælp af lejeindtægter, evt. frivillige bidrag fra medlemskredsen, samt ved renter af evt. overskydende henlagt likviditet.
Et eventuelt overskud ved driften tilfalder institutionen, og vil i passende omfang kunne henlægges til imødegåelse af evt. underskud i fremtidige regnskabsår, og i øvrigt til bedste for institutionen, f.eks. ved byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Evt. overskud, der ikke findes nødvendigt til institutionens drift, indsættes i en bank eller sparekasse, eller anbringes efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Evt. værdipapirer skal noteres på institutionens navn, og det skal i det hele taget sikres, at midlerne
kun anvendes i institutionens øjemed.

§ 4.
I forhold til tredjemand, hæfter institutionen alene med sin nettoformue. Medlemmerne har intet personligt ansvar for institutionens forpligtelser.

§ 5.
Institutionen ledes af en generalforsamling og en bestyrelse bestående af fem medlemmer.
Af de fem medlemmer indstilles de 3 som følger:
Resenbro Ungdoms- og Idrætsforening indstiller 2 medlemmer samt en stedfortræder herfor.

Støtteforeningen for Resenbro Ungdoms- og Idrætsforening indstiller 1 medlem samt stedfortræder herfor.
Det fjerde og femte medlem samt stedfortrædere herfor vælges på generalforsamlingen, og må ikke repræsentere Resenbro Ungdoms- og Idrætsforening.
§ 6.
Som medlem af institutionen kan optages foreninger og interessegrupper fra lokalområdet der føler sig knyttet til institutionen, og gennem aktiviteter for områdets beboere af unge og ældre kan godkendes af bestyrelsen som medlemmer. Bestyrelsens afgørelse om optagelse kan ankes for generalforsamlingen.
Medlemmerne har ikke ret til nogen del af institutionens formue eller til udbytte heraf af nogen art.

§ 7.

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest i april måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden bekendtgøres mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlem og stedfortræder herfor, samt godkendelse af foreningsindstillede bestyrelses- medlemmer.

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

 

Hvert af institutionens medlemmer er mødeberettiget på generalforsamlingen med i alt 5 repræsentanter, og skal senest 8 dage før den ordinære generalforsamling indsende fortegnelse over sine repræsentanter.

Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed - jvf. dog § 13.

 

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes efter af enten bestyrelsesmedlemmer, eller én af institutionens medlemmer skriftligt indgiver beretning herom til bestyrelsen, med angivelse af hvilke emner der ønskes behandlet. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Ved indkaldelse gælder reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

§ 9.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.

Beslutninger truffet på generalforsamlingen indføres i institutionens protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten kan godkende dette. Protokollen føres af institutionens sekretær, og underskrives af dirigenten.

 

§ 10.

Institutionens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer institutionen i alle forhold, og som påser, at institutionen ledes i overensstemmelse med sit formål.

Bestyrelsen består af formand, sekretær og kasserer, samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Man vælges generelt for to år af gangen, og der ny- eller genvælges 2 medlemmer i ulige år og tre medlemmer i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Institutioner, tegnes normalt af bestyrelsens formand, men kan også tegnes af sekretæren og kassereren i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves dog underskrift af alle fem bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.


 

Bestyrelsen ansætter og afskediger det til institutionen knyttede personale, dog således at bestyrelsesmedlemmer fra medlemsforeningernes bestyrelser ikke kan fastansættes ved institutionen.

Ingen ved institutionen ansat kan være medlem af bestyrelsen. Normalt deltager den daglige leder af institutionen uden stemmeret i bestyrelsens møder, dog kan det besluttes at afholde møder uden deltagelse af lederen.

Bestyrelsen indkaldes af formanden mindst hver 3. måned, og i øvrigt så ofte der er anledning hertil.

I institutionens protokol føres referat af forhandlingerne.

 

§ 11.

Institutioners regnskabsår følger kalenderåret.

Hvert år inden udgangen af februar måned, skal kassereren udarbejde regnskab og status samt budget for det kommende år, tillige med budgettet for det nye år.

 

§ 12.

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når de vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

 § 13.

Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte institutionens drift, kan to på hinanden følgende generalforsamlinger, Jvf. § 12, med 3/4 af de fremmødtes stemmer, træffe bestemmelse om institutionens ophør.

I tilfælde af institutionens opløsning, skal den formue der er i behold anvendes til almene kulturelle formål i Resenbros lokalområde eller i de områder som folk fra Resenbroområdet naturligt bliver tilknyttet.

Undervisningsministeriet, eller dennes repræsentanter i området, skal godkende køb, salg og pantsætning af fast ejendom, ændringer af vedtagne beslutninger om institutionens ophævelse, samt formål og vilkår for anvendelse af eventuel overskydende midler.

 

Den selvejende institution

"RESENBROHUSET"

 

RESENBRO, DEN 28. april 2016

 

Formand

Ingelise Andersen

 

Sekretær

Pia Aarre

 

Kasserer

Kresten Karlsen

 

Bestyrelsesmedlem

Bent Borgvardt

 

Bestyrelsesmedlem

Karsten Brogaard